Περιοχή βορείως και ΒΑ του γηπέδου. Ο William Gell το σημειώνει Agathou, χωρίον τούρκων. Ο Πουκεβίλ το σημειώνει Αgachοϊ μέ 22 οικογένειες". Ό Νικ. Βασόπουλος αναφέρει ότι Αγάκιοι ώνομάσθη το χωρίον Άγάθου υπό των Τούρκων. 'Υπήρχε πύργος και ελαιοτριβείο. Υπάρχει φρέαρ, το όποιον σήμερον καλύπτεται υπό θάμνων.