Εις το βόρειο μέρος της περιοχής, Αγάκιο είναι ο ναός του Αγίου Βασιλείου, ΒΑ του Αγίου Άθανασίου. Είναι ό μόνος διασωθείς βυζαντινός ναός εις την περιφέρεια της Μεθώνης. Είναι σταυρεπίστεγος μετά τρούλου και θεωρείται κτίσμα του 20υ ημίσεος του 1Οου αϊ.

 

Μετά το τέλος της Έπαναστάσεως σημειώνει ο Ν. Βασόπουλος, επανεκτίσθη πρωτοστατούντος του Δημογέροντος Δημητρίου Σμυρλή, ο όποιος εξελέγη και ειρηνοδίκης της Δημογεροντίας Μεθώνης. Διασωθείσα προφορική παράδοσης αναφέρει ότι κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως διεξήχθη λειτουργία εις τον Άγιον Βασίλειον, αλλά διεκόπη λόγω της εμφανίσεως των Τούρκων και οι Χριστιανοί διέφυγον προς τα ΒΑ. Τελείται λειτουργία την Κυριακή του Θωμά.