Η τοποθεσία αυτή είναι δυτικα της δημοσίας οδού Μεθώνης - Πύλου και απο τους ναούς της Αγίας Κυριακής έως τον ναό του Αγίου Αθανασίου, κατά τον Νικ. Βασόπουλο ερείπια του οικισμού Σούμπαλη μετεκομίσθησαν υπό των Αιγυπτίων (<<Άραπάδων») εις θέσην Άραπόσπιτα, ένθα τα στρατοπεδευμένα στρατεύματα του Ιμβραήμ και εκτίσθησαν πρόχειρες κατοικίες. Εις αυτόν τον χώρον έως της πρώτες δεκαετίες του 20ου αίωνος, όταν όργωναν τα χωράφια, εύρισκον βόλια.

 

Διεσώθη ή έξiϊς παράδοσις. Ό Νικηταράς μετ' άλλων 'Ελλήνων ήλθεν από το βουνό κατά την μεσημβρίαν, όταν οι Άραβες εκοιμούντο. 'Επέπεσαν αιφνιδίως κατ' αυτών με τα σπαθιά των, εφόνευσαν αρκετούς, απελευθέρωσαν αρκετές Ελληνίδας και ταχέως διέφυγον εις την κοίτη του ποταμού και εκείθεν εις το ρεύμα του Αγίου Βασιλείου και διεσώθησαν.