Ευρίσκεται ΒΔ των Στενών. Το τοπωνύµιο, όπως φαίνεται, ειναι ανδρωνυµικό. Δηλώνει την σύζυγον κάποιου Δρουγούτη, απο την οποία επήρε την ονοµασίαν η τοποθεσία αυτη. Αναφέρεται ότι εις τις αρχές του 190υ αιώνος ητο χωρίον µε 22 οικογένειες.