150 περίπου μ. βορείως της Γεράνιας Λίμνας είναι μία επίπεδη έκτασις 15 μ. με κάθετα σχεδόν τα βράχια προς ανατολάς. Όταν υπάρχει άπνοια, εις το ΒΑ μέρος φαίνεται οτι πυλα το γλυφό νερό. 'Έως το 1970 περίπου μετέβαιναν εκεί άλλοτε Μεθωναίοι και άλλοτε Μεθωναίες και έπιναν το νερό αυτό, το όποιον έχει καθαρτικές ιδιότητες Προκαλεί εύκοιλιότητα και διάρροια και επιστεύετο οτι εχει ευεργετικές συνέπειες εις τον ανθρώπινον οργανισμό. Ή τοποθεσία είναι επίπεδη εκ της δυναμίτιδος, την οποίαν ετοποθέτουν είς τούς βράχους περί το 1890 διά την εξόρυξίν των και την μεταφορά των εντός φορτηγίδων διά την κατασκευήν του κυματοθραύστη του λιμένος ( πέτρινου μόλου). Βράχους μετέφερον και από τα δύο Νησακούλια απέναντι. Εις το επάνω Νησακούλι εις μερικούς βράχους υπάρχουν οπές διαμέτρου 3 περίπου εκατοστών. Επρόκειτο εκεί να ρίψουν την εκρηκτική ύλη , διά να γίνει η έκρηξις, αλλά τελικός δεν έρριψαν και οι οπές παρέμειναν, διά να αποτελούν απόδειξη της μεταφοράς των βράχων από αυτό το σημείον,