Περιοχή βορείως της τοποθεσίας Ταµπούρι. Αναφέρεται ότι εις την τοποθεσία Γαντζαράκι η Παλιοληνοί, εύρέθησαν δύο ρωμαϊκοί τάφοι περιέχοντες αγγεία, σιδηρούν πέλεκυν και μαχαιρίδιον. Εις πολλά χωράφια κατά το παρελθόν οι Μεθωναίοι έσπειραν κυρίως σιτάρι αλλά και κριθάρι και βρώμην. Το κριθάρι και η βρώμη εχρειάζοντο ως τροφή των ζώων των. Το άχυρο της βρώμης, γνωστόν με το όνομα σάλμη, εχρειάζετο διά το γέμισμα των στρωµάτων εις τα κρεβάτια. Είς τα αλώνια έρριπτον οι γεωργοί τον θερισθέντα καρπό, τα ζώα, άλογα η βόδια, τον έποδοπάτουν κυκλικώς και εν συνεχεία ό καρπός ελιχνίζετο.

 

Η εργασία ήτο πολύ κοπιαστική και διήρκει αρκετές ηµέρες δι' αυτό ό 'Ιούνιος ονοµάζετο Θεριστής, ο δε Ιούλιος Αλωνάρικ. Τον θεριζόμενον καρπόν τον εδενον εις δεμάτια, τα λεγόμενά λιμάρια, τα οποία μετέφεραν εις τα αλώνια ή εις στούς χώρους όπου αργότερα ηρχετο η αλωνιστική μηχανή. Ο κάθε γεωργός μετέφερε με το ζώο του τα λιμάρια εις τον χώρο του αλωνίσματος και εσχημάτιζε τον δικόν του σωρό, την θηµωνιάν. Οι άλωνιστικές μηχανές ενεφανίσθησαν μετά το 1950. Μετά την μεταφορά του καρπού ακολούθει η μεταφορά του άχυρου. Το άχυρο μεταφερόταν µε τα χαράρια. Ήσαν ξύλα ύψους 1,20 µ. περίπου, διαμέτρου 2 εκ. και δένονταν με σχοινιά στα δύο άκρα και στην μέση, Ετοποθετούντο όρθια κυκλικώς εν είδει βαρελίου. Στο εσωτερικό έρριπτον το άχυρο και το εποδοπάτουν διά να γίνει κατά κάποιον τρόπον όγκος συµπαγής. Τα χαράρια διά των ζώων μετεφέροντο εις τον αχυρώνα (αχούρι) του ιδιοκτήτου και εκεί έλύοντο.

 

Το άχυρο ήτο ή τροφή των ζώων κατά της βροχερές ημέρες του χειμώνος. Ο Γερμανός καθηγητής Αλέξανδρος Στάϊνµετξ, ο όποιος επεσκέφθη επανειλημμένως την Μεθώνη κατά την δεκαετία 1954- 1964, σε δημοσίευμά του υπολόγισε ότι είς την Μεθώνην ύπηρχον 200 περίπου όνοι. Πρότεινε μάλιστα να γίνεται κατ' έτος τιμητική εκδήλωσις για αυτά τα συμπαθή τετράποδα, όπως εγίνετο εις την πόλι Ούννα της Γερμανίας, την οποίαν ονόµαζον, όχι υποτιµητικός, «Γαϊδουροούννα».

 

Αρκετές οικογένειες είχαν Ίππους. Όποιος ήτο ιδιοκτήτης ίππου, εθεωρείτο νοικοκύρης. Σήμερον τα ζώα αυτά μετρώνται εις τα δάκτυλα της μίας χειρός. Αντικατεστάθησαν υπό των γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ). Το άχυρον, η τροφή των ζώων, αντικατεστάθη από το πετρέλαιο, την τροφή των μηχανών.