Εις το μέσον περίπου της αποστάσεως μεταξύ των δύο νησίδων επί της ακτης υπάρχει µία εσοχή της ξηράς και σχηματίζεται ένα είδος λίμνης µε αρκετό βάθος και µε κάθετα τοιχώµατα. Ίσως να εσχηµατίσθη από σεισμόν. Έκεί εισέρχονται την νύκτα κέφαλοι και σάλπες και οι Μεθωναίοι δυναμιτιστές μετέβαινον εκεί κατά τον όρθρον και ανέμενον κρυμμένοι εις τούς βράχους και ακίνητοι έως ότου φωτίσει και ιδούν το πλήθος των ψαριών για να εκτοξεύσουν την δυναμίτιδα.

 

‘Εως το 1990 τακτικά ηκούετο ο ήχος των εκρήξεων. Εις απόστασι 20 µ. περίπου βορείως της Γεράνιας Λίµνας ητο το Κάτω Τσερλονέρι, µικρή κοιλότης εις τον βράχον, από την οποίαν επήγαζε γλυφό νερό. Περί το 1970 εστέρεψε η πηγή αυτή.