16. Καληώρα: 'Ύφαλος (ξέρα) 100 περίπου µέτρα από τήν ακτήν ΒΔ του φρουρίου και δυτικώς της τοποθεσίας Τρούπιο Λιθάρι. 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )