Η νοτίως κειμένη εκ των 2 νησίδων δυτικών της ακτής της Μεθώνης. Η βλάστηση είναι ελαχίστη εις την κορυφήν.