Περιοχή βορείως της προηγούμενης τοποθεσίας και ανατολικώς της Παλιαµοθώνης. Είναι βορείως του ποταμού. Κατά την προφορική παράδοση κατά την τουρκοκρατία ήτο οικισμός. Ίσως είναι το ύπ αρ. 16 της απογραφής Comer 1689, Crichi µε 16 κατοίκους και το ύπ' αρ. 2 της απογραφής Γριµάνι, 1700, µε 3 οικογένειες και 8 κατοίκους. Ο Νικ. Βασόπουλος αναφέρει ότι υπήρχε εκκλησία εις το όνομα της Παναγίας.

 

Η περίβολός της εχρησιµοποιήθη ως νεκροταφείο, διότι κατά την καλλιέργεια ευρίσκοντο τάφοι με οστά κτισμένοι µε λίθους και σκεπασμένοι µε πλάκες. Εντός χαράδρας ήτο η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.