Βορείως της Καρακάξας ο βράχος κατέρχεται λείος και σχηματίζει αυτή την μεγάλη πλάκα. Βορείως ο βράχος τέμνεται αποτόµως. Εκεί τα παλαιά χρόνια υπήρχον πολλές πεταλίδες και ήρχοντο οι Μεθωναίοι να τις μαζέψουν, διότι είχον ωραίαν γεύσιν.