Περιοχή βορείως της Τσικουνίδας. Παλαιότερον ήτο οικισμός.  Άναφέρεται εις την απογραφήν Γριμάνι .