Τοποθεσία νοτίως της Τσικουνίδας προς την Παλιαµοθώνην.