13. Πέτρινος µόλος:

Ο εκ βράχων κυματοθραύστης νοτίως και παραλλήλως του ξύλινου μόλου.


Κατεσκευάσθη περί το 1890-1895. Κατά την εκδήλωση των εγκαινίων ο Λουκάς Μασαρέλος επροφήτευσε μεγαλοφώνως οτι θα γίνει επίχωσις του λιμένος. Η θάλασσα τότε εισήρχετο εις την τάφρον του φρουρίου. Τούτο διέσωσε και γραπτώς ο Τ. Δεµοδός: « .. :Η φωνή πού έβαλε ο γέρο Λουκάς ο Μασαρέλος για να µή χαλάσουνε τον παλιό μωλο ... ». Παλιός µώλος είναι ο βενετικός κυματοθραύστης. Εις τούς βράχους τοποθέτησαν αρκετά κανόνια ως δέστρες των καϊπιών, τα όποια αντέχουν εις την φθορά του χρόνου και τις θαλάσσης. Εις το σημείο τις ενώσεως του βενετικού μόλου µε τον πέτρινο υπάρχει μαρμάρινος κίων ύψους 1 μέτρου περίπου. Ή θαλάσσια περιοχή νοτίως του σημερινού κυματοθραύστη, εντός του παλαιού βενέτικου μόλου, λέγεται Ασπράδες.
 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )