Η χερσόνησος μεταξύ της ανωτέρω νησίδας και της Παπα Λίμνας, καταλήγει εις το κέντρο εις λόφο, επί της κορυφής του οποίου υπάρχει συμπαγής κυκλικός πύργος ύψους 2,5 μ. Χρονολογείται κατά τους χρόνους της υστέρας αρχαιότητος - πρωίμους μεσαιωνικούς.

 

Πιθανόν να ήτο φρυκτωρία (φρυκτωρω = φρυκτός + άρω = δίδω σήματα διά φουκτών (=πυρσών) κατα την νύκτα). Έχει όπτικήν επαφή με την κορυφή του Άγιου Αθανασίου (βορείως του Καινούργιου Χωρίου) και εις τον Άγιο Νικόλαο υπάρχει θεμέλιο παρομοίου οικοδομήματος το όποιον έχει οπτική επαφή με το Παλαιόν Ναβαρίνο. Προς ΝΑ εις τον σχηματιζόμενων μικρόν φυσικό λιμένα είναι Ο Κόκκινος Βράχος. Εκεί μετά δυσκολίας κατήρχοντο οι ερασιτέχνες ψαράδες «για να τρίψουν για σμέρνες». Έλειωναν τις μαρίδες εις την θάλασσαν και από την οσμή ενεφανίζοντο οι σμέρνες.