Το παλαιότερον αναφερόμενον τοπωνύμιον εις το Συναξάριον του Αγίου Λέοντος, τοπικού Άγιου της Μεθώνης. Δεν προσδιορίζεται που ήτο ο χώρος αυτός «Οι δε ναυτικοί της νηότ; εντίµως έθαφαν το τίμιον αυτού λειψανον εν τινι τόπω καλουµένο Ρώσω Χώµατι. Χρόνων δε ύστερον ουκ ολίγων διαβιβασθέντων, επίσκοπός τις του αυτού αστεος Μεθώνης, Νικόλαος όνομα ... εύρε το τίμιο αυτού λείψανον».

 

Η μνήμη του Αγίου και θαυματουργού Λέοντος τιµάται τήν 12ην Μαϊου. Ο Επίσκοπος Μεθώνης Νικόλαος έζησε τον 12ον αι. από το 1100-1160 περίπου. Δεν είναι γνωστά µε ακρίβειαν το έτος της γεννήσεως και του θανάτου του. Επομένως η ονομασία Ρωσον χώμα υπήρχε τον 12ον αιώνα και υπαινίσσεται προφανώς χώμα µέ κόκκινο (Ιταλ. rosso) χρώμα (κοινώς κοκκινόχωμα).