Περιοχή ανατολικός του Αγίου Βασιλείου και των Τζαμιών. Έως το 1970 ήτο πλήρης σταφιδαμπέλων, σήμερον όμως η σταφιδάμπελος αντικατεστάθη υπό της ελαίας. Ή προέλευσης της λέξεως είναι τουρκική. Σήμερον λέγεται η Σούμπαλη: ίσως εις το παρελθόν ήτο στου Σούµπαλη.

 

Προ της 'Επαναστάσεως ήτο οικισμός. Ο Πουκεβίλ την αναφέρει Souballi . Ο Ιάκωβος Ραγκαβή την αναφέρει Σούμπαλι, ώς θέσιν αγροτική ολίγον κατουωυµένη. Βορείως της Σούµπαλη πρός την Διαβατηνή υπάρχει το τοπωνύμιον Δυό Ρέματα εις την συμβολή 2 ρευμάτων. Εις την συμβολή των δρόμων από τα Στενά και τα Δύο Ρέµατα υπάρχει δημόσιον φρέαρ, το Σουµπαλαίικο πηγάδι, το όποιον έως το 1990 είχε «καρέλλι». διά την ευκολωτέραν άντλησιν του ύδατος.