Η ξύλινη αποβάθρα εις την οποίαν αγκυροβολούν οι αλιείς «Έως το 1950 τα εμπορεύματα μετεφέροντο διά θαλάσσης.
 
Εκ των πλοίων έφορτώνοντο εις τις λέμβους, επειδή ο λιμήν είναι αβαθής και από τον ξύλινον μώλο οι φορτοεκφορτωτές τα μετέφεραν στα κάρα και εκείθεν οι καραγωγείς ακολουθούντες την οδόν εντός του φρουρίου τα μετέφερον εις την Μεθώνη. Το αντίθετο εγίνετο διά τα προϊόντα προς εξαγωγή (σταφίδα κ.λπ.). 'Υπήρχε Σύλλογος Λεµβούχων, Φορτοεκφορτωτων και Καραγωγέων.

 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )