Περιοχή της πόλεως πέριξ του ναού του Αγίου Νικολάου. Ό ναός εκτίσθη το 1833 επί τόπου ονοµαζοµένου «Έλίτσα» εκ μίας ελαίας, η οποία εσώζετο έως το 1922. Εις τον ναό τούτο μετεκομίσθησαν το Άγιον Ευαγγέλιον και τίνα άλλα σκεύη εκ των ερειπίων του παρά τον ποταµόν υπάρχοντος ναού. Ό περίβολος του ναού αρχικώς εχρησιμοποιήθη ώς νεκροταφείον, εν συνεχεία όμως ο δήμαρχος Παναγ. Διαµαντόπουλος μετέφερεν το νεκροταφείο στην σημερινή του θέση.

 

Ο ναός του Άγίου Νικολάου κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήτο όπου σήµερον είναι οι οικίες Τζιµακοπούλου και Κουρέτα. Έκρηµνίσθη υπο των Τούρκων κατά την 'Επανάστασιν. Εις την οικίαμ Τζιµακοπούλου υπάρχει επιγραφή από την περίοδο της ένετοκρατίας. Το δημόσιον φρέαρ το λεγόμενο «µεσανό» άνηπεν εις τον "Άγιον Νικόλαον και κατά την μαρτυρίαν του Ν. Βασοπούλου, έλέγετο «το πηγάδι του Άγίου Νικολάου".

 

'Έναντι της αυλοθύρας του σημερινού ναού (ΝΑ) είναι η οικία Τορολοπούλου, η οποία άνηκεν εις τον δήμαρχο (1879- 1891) Θεόδωρον Ν. Τορολόπουλον. Εκεί εστεγάσθη τό 'Ελληνικό Σχολείο Μεθώνης από το 1889 έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνος.
 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )