17. Τρούπιο Λιθάρι:

'Εκεί σχετίζεται µία μικρή εσοχή της ξηράς. Είναι άγνωστη η προέλευση της ονομασίας αυτής. Έως το 1930 σε αυτό το μέρος και βορειότερον στου Κουτσοµανιάτη έκολύµβων οι άνδρες εν αδαµιαία περιβολή.

Το θεαμα τούτο παρετήρησεν ο τότε Άστυνόµος, ο όποιος διέταξε τούς λουοµένους νά φορούν μπανιερό. Οι γυναίκες έλούοντο, ελάχιστες εκολύµβων, νοτιώτερον προς το Ήλιοδύσιον.

Από τούς παλαιοτέρους Μεθωναίους ηκούετο εις το παρελθόν προς προσδιορισµόν της τοποθεσίας ή φράσης
«εκεί πού κολυμπούν οι γυναίκες».
 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )