Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ή περιοχή όπου έχει κτισθεί η σημερινή πόλις, βορείως του φρουρίου, ελέγετο Βαρούσι. Ή λέξις προέρχεται εκ του τουρκικου varos και σηµαίνει προάστειον. Ο όρος εσήµαινε τό χριστιανικό τμήμα της πόλεως. Ή ονομασία διετηρήθη και τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο Νικηταράς εις αναφοράν του προς τον Κυβερνήτη 'Ιω.
 
 
 Καποδίστριαν την 5ην Νοεµβρίου 1828 γράφει: « ... 'Εγώ κατοικούσα εις το Βαρούσι, ως καλύτερος ό αήρ εκεί ... » . Κατά τα τελευταία έτη της πρώτης βενετοκρατίας (1490-1500) «οί κυριότεροι κάτοικοι των προαστείων της πολιτείας αυτής είναι οι gypsies» δηλ. γύφτοι. Εις το ύπ.' αρ. πρωτ. 1183/24-2-1830 του Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας του προσωρινού Διοικητού των Μεσσηνιακών φρουρίων Κων. Ράµφου αναφέρεται: « ... Τα ώχρόχροα χωρία τόσον εις τήν Ιχογραφίαν του προαστείου καθώς και εις εκείνην του φρουρίου είναι ό τόπος όπου είναι συγχωρηµένον να γίνουν οικοδοµαί. .. ».

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )