15. Χελωνάκι ή Νησακούλι:


Νησί στο ανατολικό μέρος του κόλπου της Μεθώνης , ΝΔ της τοποθεσίας Παλιαελιάς. Επί της κορυφής της νησίδς διενηργήθη ανασκαφή τον Οκτωβρίου του 1968 και απεκαλύφθη μικρόν κτίσμα οχήματα; Γ, διαστάσεων 1,30ΧΟ,55ΧΟ,22 καί 1,35ΧΟ,32ΧΟ,22. 'Ανευρέθησαν κεκαυµένα οστά ζώων, όστρακα και τμήματα αγγείων. Ή γη εκ της πυράς ήτο σκληροτάτη. Τα όστρακα χρονολογήθηκαν περί το τέλος της Μ.Ε. εποχής.
Ό ανασκαφές συνεπέρανε ότι πρόκειται περί βωμού".
 

 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )