Περιοχή της πόλεως εις το ΝΔ τμήμα της, έναντι του ΒΔ τμήματος του φρουρίου. Διαθέτει θαυμασία θέα προς το φρούριο και το Ιόνιο Πέλαγος και εις το σηµείον αυτό μετέβαινον κατά το παρελθόν αλλά και σήμερον μεταβαίνουν πολλοί Μεθωναίοι και ξένοι γιά να απολαύσουν το θέαμα της δύσεως του ήλιου την ώρα καθώς ό ήλιος «βασιλεύει».

 
Την ώρα αυτήν το μέγα του ηλίου όμμα είναι ορατόν άνευ συνεπειών διά τούς άνθρωπίνους οφθαλµούς και ό θεατής ευρίσκει την ευκαιρία να ρεμβάση και να θαυμάση τό μεγαλεϊον της φύσεως. Εις την άπτήν προσήραξε τήν 9-12-1941 το ιταλικό πλοίο Sevastiano Veniero, το οποίο μετέφερε 2.500 περίπου αίχμαλώτους από την Λιβύην εις την Ιταλίαν. 'Ετορπιλλίσθη ύπό συµµαχικού υποβρυχίου στα ανοικτά της Σαπιέντζας και υπό του πνέοντος ΝΔ ανέµου (γαρµπή) κατηυθύνθη πρός τό σηµείο αυτό. Τό ιταλικό πλοίο διελύθη ύπό συνεργείων περί το 1950.

 

 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )

 

 

 

 

 

Περιμετρική άποψη