Στο ΝΔ ακρο της Μεσσηνιακής χερσονήσου, το όποιο είναι ή νοτιοδυτική εσχατιά της Έλλάδος, εύρίσκεται ή Μεθώνη, έδρα του οµωνύµου Δήµου. Αναφέρεται διά πρώτη φορά υπό του Ομήρου (Ι, 150) µε το όνομα Πήδασος καί περιλαμβάνεται μεταξύ των επτά «ευ ναιομένων πτολιέθρων», τα όποια υπέσχετο οτι θά δώση ο Άγαµέµνων εις τόν Άχιλλέα ώς προϊκα, εάν ένυµφεύετο μίαν εκ των θυγατέρων του. (« ... Πήδασον άµπελόεσσαν»).

 

Διά την θέσιν της όµηρικης Πηδάσου πολλά κατά καιρούς έχουν γραφεί. Τελευταίως εξεφράσθη ή αποψις οτι εύρίσκετο πλησίον των πηγών του Παμίσου εις τήν θέσιν τοϋ συνοικισµοϋ Χριστοφιλαίικα. Μεταγενεστέρως από εκπατρισθέντες κατοίκους της αρχαίας Πηδάσου του Παμίσου η περιοχή της σημερινής Μεθώνης έλαβε την ονοµασία Πήδασος. Ετυμολογείται ε λέξις εκ του ρήματος πηδάω, δηλαδή περιοχή ύδατώδης, έχουσα πολλάς πηγάς .

 

Ό Σουηδός άρχαιολόγος Ν. Valmin πιστεύει οτι «τα μυκηναϊκά ευρήματα στη Μεθώνη, όσο ασήμαντα κι αν είναι, αποτελούν επιβεβαίωση του εντοπισμού της Πηδάσου στη Μεθωνη". Ο περιηγητής Παυσανίας (Μεσσηνιακά, Κεφ. 35) εκφράζει δύο εκδοχές διά την μετονοµασίαν της Πηδάσου εις Μεθώνην. 'Ωνοµάσθη, όπως τον διεβεβαίωσαν οι κάτοικοί της, απο την κόρη του Οινέως Μοθώνην. Ο ίδιος όµως προσθέτει ότι έλαβε την ονομασία απο τον Μόθωνα λίθο. «Ούτος δέ σφισι καί ό ποιων τον λιµένα εστί». Σήμερα έχει επεκράτησει ή ονοµασία Μεθώνη  όµως ακούονται οι λέξεις Μοθώνη και Μοθωναίοι και ιδίως το τοπωνύµιον Παλιαµοθώνη.

 

Ό Γουσταύος Γίλβερτ εκφράζει την γνώµη ότι ή πόλις ώνοµάσθη Μοθώνη εκ της εγκαταστάσεως Μοθώνων ή Μοθάκων . «Ήσαν δέ ούτοι παίδες των ειλώτων της σπαρτιατικής παιδείας μετασχόντες. Ουχί σπανίως θα ήσαν παίδες πατέρων Σπαρτιατών και είλωτίδων µητέρων .

Τινές των Μοθάκων εγένοτο πολίται.». Ό Στέφανος Βυζάντιος έτυµολογεϊ τήν λέξιν εκ τοϋ µέθη + οίνος ( «Πολύοινός γάρ έστι»).

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )

 

 

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε για όλα το τοπωνύμια της περιοχής.

 

 

 • 1. Βαρούσι
  Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ή περιοχή όπου έχει κτισθεί η σημερινή πόλις, βορείως του φρουρίου, ελέγετο Βαρούσι. Ή λέξις προέρχεται εκ του τουρκικου varos και σηµαίνει προάστειον. Ο όρος εσήµαινε τό χριστιανικό τμήμα της πόλεως...
 • 2. Ηλιοδύσιον
  Περιοχή της πόλεως εις το ΝΔ τμήμα της, έναντι του ΒΔ τμήματος του φρουρίου. Διαθέτει θαυμασία θέα προς το φρούριο και το Ιόνιο Πέλαγος και εις το σηµείον αυτό μετέβαινον κατά το παρελθόν αλλά και σήμερον μεταβαίνουν πολλοί Μεθωναίοι και...
 • 3. Γερανόπολις
  Παλαιά συνοικία της Μεθώνης κειμένη εις το ΝΑ τμήμα της βορείως της εκβολής του ποταμού. 'Έλαβε το όνομά της εκ του πρώτου 'Ενετού φρουράρχου της Μεθώνης Τζιοβάννι Κουιρίνη (Quirini). Έως το 1936 εσώζετο η ενετική γέφυρα µε 2 τόξα...
 • 4. Σολορούγα
  Συνοικία της Μεθώνης βορείως της Γερανοπόλεως και ανατολικός του ποταμού. Κατά τον Μεθωναίον ιστοριοδίφην Τ. Δεµοδόν έλαβε το όνομα της από κάποιον Σόλαν, ο οποίος διέμενεν εκεί επί Τουρκοκρατίας...
 • 5. Άγιος Γεώργιος
  Συνοικία της Μεθώνης πέριξ του ομωνύμου ναού εις το κέντρον περίπου της πόλεως προς το βουνό. Πρό της Έπαναστάσεως υπήρχε εκεί ναός, ο οποίος, κατά τον Ν. Βασόπουλον, εκρηµνίσθη υπό των Τούρκων. Ό σημερινός ναός εκτίσθη επί του ιδίου χώρου...
 • 6. Άγιος Νικόλαος
  Περιοχή της πόλεως πέριξ του ναού του Αγίου Νικολάου. Ό ναός εκτίσθη το 1833 επί τόπου ονοµαζοµένου «Έλίτσα» εκ μίας ελαίας, η οποία εσώζετο έως το 1922..
 • 7. Βλαχόρουγα
  Συνοικία της Μεθώνης περιλαμβάνουσα το ΒΔ τμήμα της. Ή συνοικία έλαβε το όνομα της εκ των Αρκάδων ποιμένων, των παραχειµαζόντων, όπως ελέγοντο, οι όποιοι διέμενον εκεί από του Άγίου Δηµητρίου έως του Αγίου Γεωργίου.
 • 8. Λιμαρίζι
  Ή βορειανατολική περιοχή της Μεθώνης.Ιδιαίτερο χαρακτηριστό της το δημόσιο φρέαρ, το όποιον έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο Ιστορικό μνηµείο...
 • 9. Αγια Παρασκευή
  Περιοχή ΒΔ της Μεθώνης στο βουνό, πέριξ του ομωνύµου ναΐσκου. Ό ναός εκτίσθη μετά το 1910 πρωτοστατούντος του Ιερέως Άθανασίου Δηµ, Καλογεροπούλου µε την συνδρομήν πολλών Μεθωναίων. Έκρηµνίσθη το 1970 ...
 • 10. Περιοχή Βέργα
  Τοποθεσία στο ΒΔ μέρος του φρουρίου, στην οποίαν μετά δυσκολίας διέρχονται οι ερασιτέχνες αλιείς, όταν η θάλασσα δεν είναι ήρεμη.
 • 11. Τρουπίτσα
  Ή ανατολική πύλη του φρουρίου µέ τα σκαλιστά οικόσημα και τον λέοντα της Βενετίας.Η πύλη αυτή έχει κλεισθεί από της Αρχαιολογικής Υπηρεσία. Είναι ο πύργος Stoppa...
 • 12. Ξύλινος μώλος ( εκ του ιταλ. molo )
  Η ξύλινη αποβάθρα εις την οποίαν αγκυροβολούν οι αλιείς «Έως το 1950 τα εμπορεύματα μετεφέροντο διά θαλάσσης.Εκ των πλοίων έφορτώνοντο εις τις λέμβους, επειδή ο λιμήν είναι αβαθής και από τον ξύλινον μώλο...
 • 13. Πέτρινος µόλος
  Ο εκ βράχων κυματοθραύστης νοτίως και παραλλήλως του ξύλινου μόλου. Κατεσκευάσθη περί το 1890-1895. Κατά την εκδήλωση των εγκαινίων ο Λουκάς Μασαρέλος επροφήτευσε μεγαλοφώνως οτι θα γίνει επίχωσις του λιμένος. Η θάλασσα τότε εισήρχετο εις την τάφρον του φρουρίου. Τούτο διέσωσε και γραπτώς ο ...
 • 14. Πόρτο Πίκκολο, Πόρτο Γκράντε, Μανδράκι
  Στο σχεδιάγραµµα του φρουρίου της Μεθώνης ο λιµήν ο σχηματιζόμενος μεταξύ του φρουρίου της και του βενετικού κυματοθραύστη ονομάζεται Ροτίο Piccolo (= µικρός λιµήν), ενώ...
 • 15. Χελωνάκι ή Νησακούλι
  Νησί στο ανατολικό μέρος του κόλπου της Μεθώνης , ΝΔ της τοποθεσίας Παλιαελιάς. Επί της κορυφής της νησίδς διενηργήθη ανασκαφή τον Οκτωβρίου του 1968 και...
 • 16. Καληώρα
  16. Καληώρα: 'Ύφαλος (ξέρα) 100 περίπου µέτρα από τήν ακτήν ΒΔ του φρουρίου και δυτικώς της τοποθεσίας Τρούπιο Λιθάρι.
 • 17. Τρούπιο Λιθάρι
  Εκεί σχετίζεται µία μικρή εσοχή της ξηράς. Είναι άγνωστη η προέλευση της ονομασίας αυτής. Έως το 1930 σε αυτό το μέρος και βορειότερον στου Κουτσοµανιάτη έκολύµβων οι άνδρες εν αδαµιαία περιβολή.
 • 18. Κουτσοµανιάτη
  Περιοχή δυτικώς και ΒΔ του παλαιού Μετεωρολογικού Σταθμού.Η περιοχή αυτή έως το 1960 περίπου έσπειρε και τα σιτηρά τα ήλώνιζον εις το μόνον σωζόμενο σήμερον πετράλωνον εις την Μεθώνη...
 • 19. Περιοχή Μαόνα
  Παραθαλασσία βραχώδη περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Κουτσοµανιάτη καί Καμινάκι. Κατά την προφορική παράδοση είχε ναυαγήσει εκεί µία...
 • 20. Καµινάκι
  Περιοχή βορείως της Μαόνας. Είναι ακριβώς ανατολικώς της νησίδος Κάτω Νησακούλι, όπου σχηματίζεται ένας ημικυκλικός λιμενίσκος. Έλαβε την όνοµασία αυτήν από το ασβεστοκάµινον...
 • 21. Κάτω Νησακούλι
  Η νοτίως κειμένη εκ των 2 νησίδων δυτικών της ακτής της Μεθώνης. Η βλάστηση είναι ελαχίστη εις την κορυφήν.
 • 22. Γεράνια Λίμνα
  Εις το μέσον περίπου της αποστάσεως μεταξύ των δύο νησίδων επί της ακτης υπάρχει µία εσοχή της ξηράς και σχηματίζεται ένα είδος λίμνης µε αρκετό βάθος και µε κάθετα τοιχώµατα. Ίσως να εσχηµατίσθη από σεισμόν. Έκεί εισέρχονται την νύκτα κέφαλοι και σάλπες και οι Μεθωναίοι δυναμιτιστές μετέβαινον...
 • 23. Επάνω Τσερλονέρι
  150 περίπου μ. βορείως της Γεράνιας Λίμνας είναι μία επίπεδη έκτασις 15 μ. με κάθετα σχεδόν τα βράχια προς ανατολάς. Όταν υπάρχει άπνοια, εις το ΒΑ μέρος φαίνεται...
 • 24.Επάνω Νησακούλι
  H μεγαλύτερη εκ των δύο νησίδων 100 μ. περίπου δυτικώς της προηγουμένης τοποθεσίας. Εις την ανατολική πλευρά υπάρχει φυσικό όρυγμα, το όποιον έχει νερό πόσιμο...
 • 25. Πυργάκη
  Η χερσόνησος μεταξύ της ανωτέρω νησίδας και της Παπα Λίμνας, καταλήγει εις το κέντρο εις λόφο, επί της κορυφής του οποίου υπάρχει συμπαγής κυκλικός πύργος ύψους 2,5 μ. Χρονολογείται κατά τους χρόνους της...
 • 26. Παπα Λίμνα
  ΒΑ του Πυργάκη σχηματίζεται αβαθής κυκλικός ορμίσκος, ο όποιος ονομάζεται του Παπά ή Λίμνη. Βαθύς είναι μόνον εις τό στόμιο, το οποίο είναι πολύ στενό. Όπως αναφέρει ο Ή. Σπονδύλη, «κατά μήκος των τοιχωμάτων της βόρειας πλευράς του περάσματος...
 • 27. Διάσελον
  Διάβασης, πέρασμα μεταξύ του ορεινού όγκου του χοντρού Κάβου και του ανατολικώς κειμένου ορεινού όγκου, βορείως της Λίμνας του Παπά. Η ατραπός οδηγεί εις τα Βουγουκαίικα χωράφια...
 • 28. Χοντρός Κάβος
  Ορεινός όγκος καταλήγων εις ακρωτήριων ΒΔ της Παπά Λίμνας. Εκεί υπάρχει σπήλαιον, ευρύχωρον, το στόμιο του όποιου φράσσεται υπό θάμνων και είναι γνωστόν ως...
 • 29. Καρακάξα ή Καρακαξοφωλιά
  Βορείως του Χοντρού Κάβου, όπου σχηματίζεται μικρός κολπίσκος, υπάρχει σπήλαιον του οποίου το στόμιο είναι μεγάλο. Ονομάσθη Καρακάξα, διότι οι ερασιτέχνες αλιείς...
 • 30. Μεγάλη Πλάκα
  Βορείως της Καρακάξας ο βράχος κατέρχεται λείος και σχηματίζει αυτή την μεγάλη πλάκα. Βορείως ο βράχος τέμνεται αποτόµως...
 • 31. Παλιάμπελα
  Δύο τοποθεσίες υπάρχουν µε την ονομασία αυτή στην Μεθώνη. Η πρώτη είναι 500 µ. περίπου Β.Δ της Αγίας Παρασκευής, είναι µία αρκετά μεγάλη πεδινή έκταση, στην οποία έως τον 19ον αιώνα, υπήρχαν αμπέλια. Σώζονται στο δυτικό μέρος ερείπια των θεμελίων του ...
 • 32. Περιοχή Βίγλα
  ΒΔ της τοποθεσίας Μητροπουλαίικα χωράφια υπάρχει ύψωμα επί της κορυφής του οποίου η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) έχει τοποθετήσει κιονίσκον. Η λέξις έχει λατινική...
 • 33. Αραποκάλυβα ή Αραπόσπιτα
  Η τοποθεσία αυτή είναι δυτικα της δημοσίας οδού Μεθώνης - Πύλου και απο τους ναούς της Αγίας Κυριακής έως τον ναό του Αγίου Αθανασίου, κατά τον Νικ. Βασόπουλο ερείπια του οικισμού Σούμπαλη μετεκομίσθησαν...
 • 34. Αγάκιο
  Περιοχή βορείως και ΒΑ του γηπέδου. Ό William Gell το σημειώνει Agathou, χωρίον τούρκων. Ο Πουκεβίλ το σημειώνει Αgachοϊ μέ 22 οικογένειες. Ό Νικ. Βασόπουλος αναφέρει ότι Αγάκιοι ώνομάσθη το χωρίον...
 • 35. Άγιος Αθανάσιος
  To βόρειο μέρος της περιοχής Αραποκάλυβα ονομάζεται Άγιος Άθανάσιος εκ του ναού παρά την οδό Μεθώνης- Πύλου. Ο ναός εκτίσθη, όπως αναγράφεται εις την εντοιχισμένη...
 • 36. Άγιος Ονούφριος ( Αγιονούφρης )
  Ορεινή περιοχή ΒΔ του Αγίου Αθανασίου λαβούσα το όνομα εκ του παλαιοχριστιανικού κοιμητηρίου του 4ου μ.Χ. αιώνος. Είναι ένας τύπος κατακόμβης. Τον 12ον αιώνα μετατράπη είς ασκητήριων από κάποιον ασκητή...
 • 37. Άγιος Βασίλειος
  Εις το βόρειο μέρος της περιοχής, Αγάκιο είναι ο ναός του Αγίου Βασιλείου, ΒΑ του Αγίου Άθανασίου. Είναι ό μόνος διασωθείς βυζαντινός ναός εις την περιφέρεια της Μεθώνης. Είναι σταυρεπίστεγος μετά τρούλου...
 • 38. Περιοχή Τζαμιά
  Βορείως του ναού του Αγίου Βασιλείου n περιοχή λέγεται Τζαµιά. Εκεί σώζονται ερείπια ναού του Αγίου Ιωάννου. Ό Ν. Βασόπουλος προσθέτει ότι είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου...
 • 39. Λυκοτόμαρο
  Εις απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου βορείως του Αγίου Αθανασίου η περιοχή ονομάζεται Λυκοτόμαρο. Περί τα 100 µ. δυτικώς της οδού Μεθώνης - Πύλου προς την Ποδαρίνα ευρίσκονται ερείπια των ...
 • 40. Ποδαρίνα
  Ορεινός κωνικός όγκος ΒΔ του Αγίου Όνουφρίου και δυτικώς της προηγουμένης τοποθεσίας. Είναι χώρος βοσκής των ποιμνίων, όπως όλο το βουνό. Εις την κορυφή, επί της ανατολικής πλευράς, υπάρχουν ερείπια κτίσματος, τα οποία κατά τον...
 • 41. Σούμπαλη
  Περιοχή ανατολικός του Αγίου Βασιλείου και των Τζαμιών. Έως το 1970 ήτο πλήρης σταφιδαμπέλων, σήμερον όμως η σταφιδάμπελος αντικατεστάθη υπό της ελαίας. Ή προέλευσης της λέξεως είναι τουρκική. Σήμερον λέγεται η Σούμπαλη...
 • 42. Διαβατηνή
  Βορείως των Τζαµιών και της Σούµπαλης, 4-5 χιλιόμετρα περίπου ΒΑ της Μεθώνης , είναι η τοποθεσία της Διαβατηνης. Κατά τα χρόνια της βενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας ήτο οικισμός ο όποιος αναφέρεται εις τις βενετικές απογραφές...
 • 43. Δρουγούταινα
  Ευρίσκεται ΒΔ των Στενών. Το τοπωνύµιο, όπως φαίνεται, ειναι ανδρωνυµικό. Δηλώνει την σύζυγον κάποιου Δρουγούτη, απο την οποία επήρε την ονοµασίαν η τοποθεσία αυτη...
 • 44. Περιοχή Στενά
  Περιοχή ΒΑ της Σούμπαλης εις τον δρόμο προς τον Πήδασον. Εις απόσταση 100 µ. περίπου ανατολικώς του δρόμου υπάρχουν θεμέλια ναού. Κατά την προφορική παράδοση ο ναός είναι του Αγίου Ιωάννου...
 • 45. Μεταξάδα
  Μετά την Σούµπαλη, ανατολικώς του φρέατος του Κοτσοβού, η περιοχή ονομάζεται Μεταξάδα. Έλαβε την ονοµασία εκ της εγκαταστάσεως εκεί κατά την βενετοκρατίαν τεχνιτών, οι όποιοι επεξεργάζοντο το μετάξι...
 • 46. Πατούλα
  Αγροτική περιοχή ανατολικός της Σούµπαλης και νοτίως της Μεταξάδας.
 • 47. Νερουλά (τά)
  Περιοχή βορείως της Τσικουνίδας. Παλαιότερον ήτο οικισμός. Άναφέρεται εις την απογραφήν Γριμάνι .
 • 48. Δηλεϊκα
  Χωρίον εγκαταλελειμμένων σήμερον. Οι οικίες διατηρούνται, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών είναι ετοιμόρροπες. Ευρίσκεται βορείως του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, ο όποιος...
 • 49. Λεντίνα
  Τοποθεσία κειμένη βορείως του οικισμού Δηλέϊκα προς την Ρίπαινα. Πολλοί Μεθωναίοι είχαν κτήματα εις την περιοχή αυτήν...
 • 50. Τσικουνίδα
  Περιοχή δυτικώς του Αγίου Κωνσταντίνου, ο άµπελων της Μεθώνης κατά το παρελθόν. Το «τσικουνιδαίικο κρασί ήτο ιδιαιτέρα εύγεστον.Το φιλέρι και ο ροδίτης ήσαν τα κυριότερα κλήματα..
 • 51. Παλιοκάλυβα
  Τοποθεσία νοτίως της Τσικουνίδας προς την Παλιαµοθώνην.
 • 52. Γεφύρι, Αγιολέος, Παλαιόκαστρο, Παλιαµοθώνη
  Περιοχές ευρισκόμενες 3-4 χιλιόμετρα ΒΑ της Μεθώνης μεταξύ των δρόμων πρός Τσικουνίδα καί Δηλέϊκα...
 • 53. Χαλιλάκι
  Τοποθεσία βορείως του Καλαφάτη προς το Γεφύρι, οπου είναι ο πύργος του Καβελλαρά.
 • 54. Παναγούλα
  Περιοχή ΒΑ του Καλαφάτη πέριξ του ναϊδρίου της Παναγίας, το όποιον είναι γνωστόν με το όνομα Παναγούλα. 'Εορτάζει την ηµέραν της Ζωοδόχου Πηγής, την Παρασκευην της Διαπαινησίμου. Ο Νικ. Βασόπουλος την αναφέρει και Χρυσοπηγή, η Παναγία η Χρυσοπηγή. Το τοπωνύμιον Παναγία η Χρυσοπηγή το σημειώνει και ο Τάκης Δεμοδός: «Αγροτική ανατολική περιοχή από παλαιά εκκλησία Παναγία η Χρυσοπηγή».
 • 55. Καλαφάτη
  Ευρεία περιοχή της πεδιάδος ΒΑ της Μεθώνης, η οποία αρχίζει από το Νεκροταφείο και εκτείνεται προς τα βόρεια. Παλαιότερον εχωρίζετο εις δύο μέρη. Πάνω Καλαφάτη και Κάτω Καλαφάτη. Εις την απογραφήν του 1689 και 1700 δεν αναφέρεται...
 • 56. Μπάτσου
  Τοποθεσία νοτίως της Παναγούλας και ανατολικώς του Καλαφάτη. Φαίνεται ότι έλαβε την ονομασία από κάποιον Μπάτσον, κάτοικον η ιδιοκτήτην κτήµατος στην περιοχήν αυτήν...
 • 57. Γαντζαράκι
  Περιοχή βορείως της τοποθεσίας Ταµπούρι. Αναφέρεται ότι εις την τοποθεσία Γαντζαράκι η Παλιοληνοί, εύρέθησαν δύο ρωμαϊκοί τάφοι περιέχοντες αγγεία, σιδηρούν πέλεκυν και μαχαιρίδιον. Εις πολλά χωράφια κατά το παρελθόν οι Μεθωναίοι...
 • 58. Ταμπούρι
  Μικρός λόφος εκ μελίστρας ΒΑ της δεξαμενή στην Τάπιαν και βορείως της οδού προς Φοινίκη. Είναι το υψηλότερο σημείο της λοφοσειράς ανατολικώς της Μεθώνης. Από το 1828 ανήκει...
 • 59. Περιοχή Τάπια
  Λέγεται η κορυφογραμμή του λόφου νοτίως της τοποθεσίας Ταμπούρι. Η λέξις έχει μείνει από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τάπια και Τάμπια. Εκ του τουρκικου tabya = οχύρωμα, προμαχών...
 • 60. Αφεντικό πηγάδι
  300 περίπου µ. ανατολικώς της τοποθεσίας Ταμπούρι παρά την οδόν πρός Φοινίκην (νοτίως) είναι το πηγάδι αυτό, το όποιον κατά την προφορική παράδοση υπάρχει από τα χρόνια της...
 • 61. Κρίκι ή Κρίκια
  Περιοχή βορείως της προηγούμενης τοποθεσίας και ανατολικώς της Παλιαµοθώνης. Είναι βορείως του ποταμού. Κατά την προφορική παράδοση κατά την τουρκοκρατία ήτο οικισμός. Ίσως είναι το ύπ αρ. 16 της απογραφής...
 • 62. Γλυκορρίζι
  Λέγεται ή περιοχή εις την Τάπια ΒΔ του Αγίου Νεκταρίου. Έλαβε το όνομα από το φυτό αυτό, το όποιο εφύετο εκεί. Το φυτό ελέγετο και γλυκόρριζα. Το ξερίζωναν και το μάσουσαν. Είχε γλυκειά γεύση.
 • 63. Σισιμάνι
  Λέγεται η τοποθεσία ΝΔ του Αγίου Νεκταρίου. Εις απόστασι 150 µ. ΝΔ του ναού υπήρχον ερείπια ελαιοτριβείου έως το 1950. Αναφέρεται εις προικοσύμφωνα του 190υ αι. με τις ονομασίες Σισιμάνι και Σουσουμάνη...
 • 64. Ακόνες
  Είναι ή περιοχή νοτίως της προηγουμένης. Εκεί οι Ιταλοί είχαν εγκαταστήσει πυροβόλα για τον έλεγχο του λιμανιού. Έως το 1970 διακρίνονταν οι βάσεις των πυροβολείων...
 • 65. Φαλίδου
  Ονομάζεται η περιοχή ανατολικός των Βαρκών και ΒΑ του σημερινού ξενοδοχείου «Αμαλία» (200-300 µ.). Παλαιότερα υπηρχαν εκεί ερείπια οικιών...
 • 66. Περιοχή Βαρκά
  Ευρεία περιοχή της πεδιάδος της Μεθώνης. Κείται ανατολικώς της Γερανοπόλεως και της Σολόρουγας. Η λέξις προέρχεται εκ του επιθέτου βαρικός -ή -όν = ο υγρός, ο βαλτώδης. Το ουδέτερο ως ουσιαστικό = έλος, τέλμα, βούρκος...
 • 67. Κρητικά
  Τοποθεσία παραλιακή ανατολικός των Βαρκών πέριξ του υψώματος του ναΐσκου του Προφήτου Ηλία. Έλαβε την όνομασία αυτήν λόγω της εγκαταστάσεως Κρητών κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Το 1836 ιδρύθη ο ...
 • 68. Παλιαελιάς
  Η τοποθεσία είναι γνωστή και εις τον πληθυντικό Παλιαελιάδες. Ευρίσκεται ΝΑ των Κρητικών. Έλαβε το όνομα εκ του ναού του Προφήτου Ηλία. Ερείπια του ναού σώζονταν έως το 1972 (Τερόν και μέρος του κυρίως ναού), αλλά λόγω των βροχών...
 • 69. Κοκκινιά
  Περιοχή ΝΑ του Παλιαελιά
 • 70. Βράχος του Χασαπά
  Το σχηματιζόμενο ακρωτήριο νοτίως της Κοκκινιάς λέγεται έτσι, διότι κατά το παρελθόν ή περιοχή αυτή άνηκε στην οικογένεια Χασαπά.
 • 71. Λάμπες
  Παραθαλάσσια τοποθεσία 4-6 χιλιόμετρα ανατολικώς της Μεθώνης χωρίζεται στις εµπρός Λάμπες και Πίσω Λάμπες ή Λίμνα. Κατά προφορική παράδοση η περιοχή ονομάσθη εκ των Κρητών των ...
 • 72. Βράχος του Καρασουμάνη
  Λέγεται το ακρωτήριον μεταξύ των τοποθεσιών Εμπρός Λάμπες και Λίμνα. Αναφέρονται θεμέλια οικιών. Προφορική παράδοση αναφέρει ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήτο οικισμός...
 • 73. Ρώσον χώμα
  Το παλαιότερον αναφερόμενον τοπωνύμιον εις το Συναξάριον του Αγίου Λέοντος, τοπικού Άγιου της Μεθώνης. Δεν προσδιορίζεται που ήτο ο χώρος αυτός «Οι δε ναυτικοί της νηότ; εντίµως έθαφαν το τίμιον αυτού λειψανον...